14.08.2022

Животозастраховане

.

Всички сме чували за животозастраховане, но знаем ли какво точно е?

Бихме искали да Ви разясним и да Ви демонстрираме каква е Вашата полза от животозастраховането.

Помислете какво цените най-много?

 Не е ли това Вашето семейство?
 Бъдещето на Вашите деца?
 Вашето здраве и това на Вашето семейство?
 Вашите спокойни и осигурени старини?

Това са нещата, които са най- ценни за нас и които можем да подсигурим чрез продуктите на животозастраховането.

Как е възможно това?
Това се осъществява чрез различните покрития, които гарантират защита и спокойствие за Вас и Вашите близки в случаи на болест, злополуки, смърт.
Тези продукти са създадени, за да Ви помагат в трудни ситуации, възстановявайки Ви необходимите суми за прегледи, изследвания, покупки на лекарства, престой в болнични заведения, осигурявайки Ви доход при нарушена работоспособност, подсигурявайки нормален живот на Вашите близки в случай на смърт.
Продуктите на животозастраховането могат да Ви подсигурят суми, осигуряващи Вашата финансова независимост, срещу скромни дългосрочни вноски.
Можете да изберете кога да получите тези суми: при раждане на дете, при встъпване в брак, при пенсиониране.
В животозастраховането се покрива риска от настъпване на събития, свързани с живота и/или здравето на застрахованото лице.
При настъпването на застрахователно събитие през застрахователния срок, застрахователят изплаща обезщетение.
Обезщетението е предварително известна сума или процент от нея.
Сумата, която определя размера на обезщетението е застрахователната сума. Застрахователната сума е предварително договорена.
Покритите рискове в животозастраховането могат да бъдат различни, като например:
 Преживяване на застрахования
 Смърт на застрахования
 Пълна трайна или частична трайна нетрудоспособност на застрахования
 Временна нетрудоспособност на застрахования
 Медицински разходи на застрахования
- За доболнично лечение
- За болнично лечение
- За медикаменти и др.
Съобразно покритите рискове в животозастраховането се предлагат следните продукти:

 Смесени застраховки живот
 Детски и женитбени застраховки
 Постоянни здравни застраховки
 Рискови застраховки живот
 Злополука
 Рентни застраховки
 Застраховка на кредитополучатели