14.08.2022

Общо застраховане

.

В общото застраховане се покрива риска от настъпване на събития, водещи до унищожаване, повреждане или погиване на движимо или недвижимо имущество. Към общото застраховане спада и застраховането на отговорности за имуществени или неимуществени вреди.

При настъпване на събитие в общото застраховане застрахователят изплаща застрахователно обезщетение на застрахования, съобразно размера на получената или причинена от него щета.

Покритите рискове в общото застраховане могат да бъдат различни, съобразно обекта на застраховане.

В зависимост от рисковете, които се покриват в общото застраховане се предлагат следните продукти:

 Застраховки на сгради и имущество
 Застраховки КАСКО на МПС
 Застраховки на отговорности (гражданска и професионална)
 Застраховки за медицински разноски в чужбина
 Застраховки на товари по време на превоз
 Застраховки в селското стопанство

Предвид големия обем на информация, моля при наличие на конкретен интерес се свържете с нас.