30.09.2022

Застраховка на кредитополучатели

 Котировка за застраховка на Кредитополучатели - потърсете ни

Кой се застрахова?
Застрахова се едно лице, получило кредит, който съгласно договора за кредит се погасява по погасителен план. Трето ползващо се лице по тази тарифа може да бъда кредитна институция, отпуснала кредита или друго ползващо се лице, посочено от застрахования в полицата.
При настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща на кредитната институция непогасената част от кредита към датата на застрахователното събитие, намален с размера на просрочените вноски.
Кои рискове се покриват?
       Застраховката покрива задължението на застрахования по договор за кредит, в следните случаи:
  Смърт от злополука или общо заболяване – при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят изплаща на ползващото се лице непогасената част от кредита заедно с дължимите лихви, намалени с просрочените вноски.
  Пълна трайна нетрудоспособност и придобиване на І-ва или ІІ-ра група инвалидност, вследствие злополука или общо заболяване – застрахователят поема изплащането на погасителните вноски към ползващото се лице, през срока на инвалидизацията.