30.09.2022

Застраховки отговорности (гражданска или професионална)

 Кой се застрахова?
     Застраховат се физически или юридически лица, извършващи професионална дейност, в сферата на услугите или производството като например: превозваческа дейност, собственици и наематели на паркинги, адвокати, нотариуси, застрахователни брокери, медицински персонал, туристически оператори, лица, упражняващи независим строителен надзор, производители на продукция, предназначена за пазара и др. 
     По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” и “Зелена карта” се застраховат водачите на МПС.
Какво се застрахова?
Застрахователят покрива отговорността за сумите, които застрахованият е законово задължен да заплати за вредите,причинени на трети лица вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.
Застрахователят покрива и съдебните разноски по граждански дела срещу застрахования.
     Застрахова се отговорността на водача на МПС за имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите носят отговорност на територията на РБългария или в чужбина.
Кои рискове се покриват?
Покриват се следните застрахователни рискове:
 Смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност.
 Пълна или частична загуба на движими или недвижими имущества от произведени, доставени, монтирани, инсталирани или поправени от застрахования продукти, извън територията на стопанската единица.
 Причинени вреди на пациенти от лекарска небрежност, което включва грешки, пропуски при професионално обслужване на пациента.
 Отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари.
 Вреди, причинени от умишлени действия, бездействия или небрежност от страна на нотариуса към свои клиенти.
 Вреди, причинени от умишлени действия, бездействия или небрежност от страна на адвоката към свои клиенти.
 Пожар, кражба чрез взлом, грабеж и умишлен палеж на моторни превозни средства, предоставени за отговорно пазене на паркинги.
 Понасяне на вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при изпълнение на строителство или за недостатъци, проявили се след изтичане на гаранционните срокове на строителството.
 Щети, нанесени на трети лица при пътнотранспортно произшествие.