Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Застраховка на Kредитополучател  
 
     начало   продукти    животозастраховане   застраховка на кредитополучател  


        Котировка за застраховка на Кредитополучатели

Кой се застрахова?
        Застрахова се едно лице, получило кредит, който съгласно договора за кредит се погасява по погасителен план. Трето ползващо се лице по тази тарифа може да бъда кредитна институция, отпуснала кредита или друго ползващо се лице, посочено от застрахования в полицата.
        При настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща на кредитната институция непогасената част от кредита към датата на застрахователното събитие, намален с размера на просрочените вноски.

Кои рискове се покриват?
       Застраховката покрива задължението на застрахования по договор за кредит, в следните случаи:
 
        Смърт от злополука или общо заболяване - при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят изплаща на ползващото се лице непогасената част от кредита заедно с дължимите лихви, намалени с просрочените вноски.
        Пълна трайна нетрудоспособност и придобиване на І-ва или ІІ-ра група инвалидност, вследствие злополука или общо заболяване - застрахователят поема изплащането на погасителните вноски към ползващото се лице, през срока на инвалидизацията.
 
 

 

   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index