Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Застраховки отговорности
       (гражданска или професионална)
 
 
     начало   продукти    общо застраховане  застраховки отговорности  
 
        Отговорност на превозвача
        Отговорност на изделието
        Отговорност на собственици и наематели на паркинги
        Отговорност на адвокати
        Отговорност на нотариуси
        Отговорност на медицински персонал
        Гражданска отговорност на МПС
        Зелена карта
        Професионална отговорност на лица, упражняващи независим строителен надзор
        И други

Кой се застрахова?
     Застраховат се физически или юридически лица, извършващи професионална дейност, в сферата на услугите или производството като например: превозваческа дейност, собственици и наематели на паркинги, адвокати, нотариуси, застрахователни брокери, медицински персонал, туристически оператори, лица, упражняващи независим строителен надзор, производители на продукция, предназначена за пазара и др.
     По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” и “Зелена карта” се застраховат водачите на МПС.

Какво се застрахова?

     Застрахователят покрива отговорността за сумите, които застрахованият е законово задължен да заплати за вредите,причинени на трети лица вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения. 
Застрахователят покрива и съдебните разноски по граждански дела срещу застрахования.
     Застрахова се отговорността на водача на МПС за имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите носят отговорност на територията на РБългария или в чужбина.

Кои рискове се покриват?

Покриват се следните застрахователни рискове:  
    
       Смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност.
       Пълна или частична загуба на движими или недвижими имущества от произведени, доставени, монтирани, инсталирани или поправени от застрахования продукти, извън територията на стопанската единица.
       Причинени вреди на пациенти от лекарска небрежност, което включва грешки, пропуски при професионално обслужване на пациента.
       Отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари.
       Вреди, причинени от умишлени действия, бездействия или небрежност от страна на нотариуса към свои клиенти.
       Вреди, причинени от умишлени действия, бездействия или небрежност от страна на адвоката към свои клиенти.
       Пожар, кражба чрез взлом, грабеж и умишлен палеж на моторни превозни средства, предоставени за отговорно пазене на паркинги.
       Понасяне на вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при изпълнение на строителство или за недостатъци, проявили се след изтичане на гаранционните срокове на строителството.
       Щети, нанесени на трети лица при пътнотранспортно произшествие.

Котировка за Смесени Застраховки Живот:
        Отговорност на превозвача
        Отговорност на изделието
        Отговорност на собственици и наематели на паркинги
        Отговорност на адвокати
        Отговорност на нотариуси
        Отговорност на медицински персонал
        Гражданска отговорност на МПС
        Зелена карта
        Професионална отговорност на лица, упражняващи независим строителен надзор
        И други

   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index